1. POLÍTICA DE PRIVACITAT. AVÍS LEGAL
CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY

1.1. Titularitat i identificació

En compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat, de la informació i de comerç electrònic, es posa de manifest que CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY, té el seu domicili social i fiscal a Carrer La Fageda, s/n, 17178 Les Preses (Girona) amb el següent G17201377, inscrita en el registre mercantil 1554J.

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY és titular del domini d’internet www.esdansa.cat, a l’igual que els subdominis o portals depenents d’aquest www.marboleny.cat.

La direcció general de correu electrònic de contacte és info@esdansa.cat.

 

1.2. Condicions generals

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web. CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

 

1.3. Drets de la propietat intel·lectual i industrial

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del material publicat a la/es corresponent/s pàgina/es web dels domini/s. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, imatges, codis font, continguts i altres elements. Tot això, amb excepció dels drets que no són propietat de CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY i que pertanyin als seus respectius titulars.

Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de la persona (d’ara endavant l’/els usuari/s) que accedeix/en a la informació continguda a les pàgines web del/s domini/s de CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de les pàgines web del/s domini/s de CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l’autorització escrita de CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY.

Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

 

1.4. Documents continguts en les pàgines web

Els documents i gràfics annexos als mateixos que estiguin situats en les pàgines web del/s domini/s de CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY.

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY no garanteix la idoneïtat del contingut d’aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respon quan tingui lloc aquesta falta d’idoneïtat -en supòsits com ara errors de caràcter tipogràfic-, ni de la utilització que d’aquests documents faci l’usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que poguessin derivar-se de l’ús d’aquests. CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY no serà responsable de les dades i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquesta utilització.

 

1.5. Enllaços amb llocs de tercers

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY proporciona a l’usuari l’accés a altres llocs web de tercers mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d’informar-lo sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet amb les quals podrà ampliar les dades que se li ofereixen en les pàgines web del/s domini/s de CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destí, que es troben fora del control de CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY, per la qual cosa CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l’usuari a través d’aquests enllaços. Així mateix, CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY no respondrà dels links o enllaços situats en els llocs vinculats als quals facilita l’accés.

 

1.6. Àrees d’accés Restringit de la pàgines web 

1.7. Limitació de Responsabilitat

En cap cas CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY, els seus proveïdors o els tercers reflectits en les pàgines web del/s domini/s seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció de negoci) que resultin de l’ús, impossibilitat d’ús o dels resultats de l’ús de les pàgines web del/s domini/s, qualsevol pàgina web connectada a aquestes o dels materials o informació continguda en qualssevol d’aquestes pàgines, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s’hagi avisat o no sobre la possibilitat de tals danys. Si la utilització per l’usuari dels materials o informació de les pàgines web del/s domini/s, comporta la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l’equip o dades, aquest usuari serà responsable de tals costos.

 

1.8. Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial determinada per la legislació aplicable.

 

2. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY

 

2.1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY

L’objectiu d’aquesta política és explicar-li com CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY tractarà aquelles dades personals que puguin ser recaptades per CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY. Les seves dades personals seran tractades de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s’explica a continuació en el present document.

 

2.2. Compromís amb la Privacitat

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY està plenament compromesa amb el compliment de la normativa vigent a cada moment, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 679/2016, així com, Llei orgànica 3/2018 relativa a la protecció de dades de caràcter personal i drets digitals.

Per això, l’Entitat ha pres la determinació d’implementar els següents principis, sent la privacitat la base en la qual es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats.
 • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per a dur a terme el tractament informat.
 • Tractarem les dades personals que siguin estrictament necessàries per al compliment de les obligacions i l’exercici de drets específics en l’àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social. Finalment, podrem tractar les dades si disposem del seu consentiment explícit per a determinats serveis.
 • Es compartiran les dades amb aquells proveïdors que ens prestin un servei i actuïn com a encarregats de tractament, o amb aquells que, prèviament, li hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment.
 •  

2.3. Finalitats dels tractaments

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY recapta les seves dades personals per a poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis que vostè pugui necessitar. En concret es tracten les seves dades personals amb les següents finalitats:

 • Per a oferir-li accés als espais restringits de la nostra pàgina web.
 • En relació a les empreses associades, donar compliment a les obligacions contingudes en el conveni d’associació.
 • Serveixin de base de presentació en cas d’una reclamació en virtut dels serveis objecte.
 • Poder atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d’atenció o comunicació corporatius i posar-nos en contacte amb vostè per a solucionar-les.
 • Per a millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut.

El Titular garanteix el compliment del que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quan li siguin sol·licitades dades personals a través del present lloc web, l’Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per a exercir els seus drets conforme al que es disposa en la citada Llei orgànica de PD i GDD 3/2.018.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY qualsevol modificació dels mateixos amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades. CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per a aconseguir l’èxit dels serveis posats a la disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar-se totes les dades o ser aquestes inexactes, CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY es compromet a recaptar les dades que siguin estrictament necessàries per a dur a terme el servei demandat per l’Usuari en cada cas, sense les quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable.

Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@esdansa.cat.

 

2.4. Durada del tractament i termini de conservació

A CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY tenim el compromís de tractar les dades personals mentre responguin a les finalitats anteriorment assenyalades i puguem oferir-li un servei de qualitat mitjançant el seu tractament.

Per això, realitzarem tots els esforços oportuns i raonables per a minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals, tot això sense menyscapte de les obligacions legals.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades l’informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciti que eliminem les seves dades, podrem conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per a complir amb les nostres obligacions legals i per a la seva posada a la disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.

 

2.5. Exercici de drets i reclamacions davant l’AEPD

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i/o portabilitat dirigint-se al correu electrònic info@esdansa.cat o bé per correu a la següent adreça: Carrer La Fageda, s/n, 17178 Les Preses (Girona).

Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es

 

2.6. Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

 

2.7. Xarxes socials

Les xarxes socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells hem creat diferents perfils a CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les pàgines o grups que CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY tingui en diferents xarxes socials.

No obstant això, ha de tenir en compte que, tret que li sol·licitem les seves dades directament, les seves dades pertanyeran a la xarxa social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com s’asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les dades.

 

3. POLÍTICA DE COOKIES DE CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY

3.1. Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu equip (per exemple, un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta) a l’accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

 

3.2. Per què són importants les cookies?

Les cookies són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com per exemple emmagatzemar la seva preferència d’idioma. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d’elles.

 

3.3. Tipus de cookies que es poden utilitzar i classificació

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Són imprescindibles per a un ús normal de la pàgina. Per exemple, identificar la sessió, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a les parts web d’accés restringit, etc.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en la seva terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, etc.
 • Cookies d’anàlisis: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la pàgina web. Per a això s’analitza la seva navegació per les seccions de la pàgina amb la finalitat de millorar els seus continguts de manera contínua.
 • Cookies de sessió: Aquestes cookies romanen actives únicament durant el temps d’ús per part de l’usuari. No emmagatzema cap dada en el seu navegador o disc dur. És interessant des del punt de vista d’anàlisi de la navegació i oferir millor experiència segons es va estudiant el mercat.
 • Cookies permanents: A diferència de les anteriors, aquestes cookies sí que s’emmagatzemen en el navegador i s’activen cada vegada que es realitza una nova visita. Tenen una data d’expiració concreta i després de sobrepassar aquesta data ja no serveixen, tret que tornem a mostrar l’avís a l’usuari i el torni a acceptar.
 • Cookies publicitàries: Aquestes cookies estudien el comportament dels usuaris per a poder oferir-los després publicitat relacionada amb el que se suposa interessa al seu perfil.
 • Cookies pròpies: Són les cookies pròpies de l’editor del lloc web. És a dir les mateixes que presten el servei a l’usuari de la web pròpia.
 • Cookies de tercers: Són les cookies que s’instal·len per una altra entitat que no és l’editor del lloc, sinó per una altra entitat que tracta les dades a través de les cookies. Per exemple Google Analytics.

Nosaltres no utilitzem cap mena de cookies de publicitat.

Les cookies que utilitzem no emmagatzemen cap dada personal conforme a la legislació en matèria de protecció de dades vigent.

 

3.4. Com desactivar o eliminar les cookies?

Al navegar i continuar en la nostra pàgina web o en la instal·lació de les nostres apps per a dispositius mòbils pot estar consentint l’ús de les cookies en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

L’informem que, atès que les cookies no són necessàries per a l’ús de la nostra pàgina web, pot bloquejar-les o deshabilitar-les activant la configuració del seu navegador, que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’algunes d’elles.

En general bastarà amb obrir el navegador i triar l’opció de “esborrar dades de navegació” en el menú corresponent.

També pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

 • Per a més informació sobre el navegador Firefox premi aquí.
 • Per a més informació sobre el navegador Chrome premi aquí.
 • Per a més informació sobre el navegador Explorer premi aquí.
 • Per a més informació sobre el navegador Safari des d’aquí.
 • Per a més informació sobre el navegador Opera des d’aquí.

Si desitja informació addicional sobre com configurar les Cookies detallada per proveïdor o administrar les seves preferències, visiti el portal “Your Online Choices”. Si desitja més informació sobre les cookies i el seu funcionament en general pot consultar la Guia d’Utilització de Cookies publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

3.5. Actualitzacions de la Política de Cookies

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY modificarà la present política en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris de la mateixa que la visitin periòdicament.